Loading...

Klientu privātuma paziņojums

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Forest Mentor Group pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Jūsu personas datu aizsardzība mums ļoti svarīga. Tāpēc mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Forest Mentor Group”, reģ. nr. 40103908547, juridiskā adrese: Brīvības iela 64-3, LV-1011, Rīga (Forest Mentor).

Forest Mentor kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: vl.rotnemtserof@ofni. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Forest Mentor juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

Personas datu apstrādes nolūki

Ja vēlaties saņemt Forest Mentor pakalpojumu, Forest Mentor pieprasīs un apstrādās Jūsu datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un atkarībā no pieprasītā pakalpojuma arī citu informāciju, piemēram, norēķinu konta informāciju u.c.), lai sagatavotu pakalpojumu piedāvājumu un noslēgtu pakalpojumu līgumu. Līguma noslēgšana nav iespējama bez Jūsu datu apstrādes.

Forest Mentor apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai klientiem:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
  • pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  • klientu apkalpošanai;
  • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Forest Mentor.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Forest Mentor apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Forest Mentor saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs - lai realizētu no Forest Mentor un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Forest Mentor leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Forest Mentor nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

Forest Mentor leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt meža apsaimniekošanas un cirsmu izsoļu pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • analizēt Forest Mentor mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Forest Mentor īsteno atbilstošus datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata tos apstrādāt. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 • mMūsu darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • sadarbības partneriem – IT izstrādātājiem un uzturētājiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, finanšu vadības un juridiskajiem konsultantiem;
 • valsts iestādēm pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • Forest Mentor likumīgo interešu aizsardzībai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi mūsu likumīgās intereses.

Personas datu nodošana ārpus ES/EEZ

Forest Mentor nenodod Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Forest Mentor glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Forest Mentor vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek dzēsti drošā veidā.

Klienta pieprasījums par pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz Forest Mentor leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Jums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Forest Mentor veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Forest Mentor leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Forest Mentor pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Jūs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstiska iesnieguma veidā uz SIA “Forest Mentor Group” adresi : Brīvības iela 64-3, LV-1011, Rīga;
 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi vl.rotnemtserof@ofni un parakstot Jūs pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūs rakstisku pieprasījumu, mēs pārbaudīsim Jūs identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Mēs izpildīsim Jūsu pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Jūs varat jebkurā laikā atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, vai dalības mūsu organizētās aptaujās, loterijas u.tml nosūtot e-pastu ar attiecīgu pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi vl.rotnemtserof@ofni.

Ja uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar Jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Jūsu nacionālajai datu aizsardzības iestādei ES/EEZ. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv.

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzības tehniskie un organizatoriskie pasākumi Forest Mentor ir noteikti Iekšējos normatīvos dokumentos, t.sk. Forest Mentor Informācijas sistēmu drošības Noteikumos. Pasākumi cita starpā ietver, piemēram, datu šifrēšanu, ugunsmūri, paroles, piekļuves tiesību piešķiršanu pēc “nepieciešams zināt” principa un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Forest Mentor mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Forest Mentor izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju un pakalpojuma pieteikšanu.

Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni.

Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Forest Mentor izmanto sīkdatnes

Forest Mentor izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu mājaslapas lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c..

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Kā ierobežot un dzēst sīkdatnes

Ja Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt interneta vietnes funkcionēšanu. Arī no analītisko sīkdatņu izmantošanas Jūs nevarat atteikties, jo tās ir nepieciešamas, lai mēs uzlabotu interneta vietnes darbību.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Izmaiņas privātuma paziņojumā

Mēs paturam tiesības pārskatīt un veikt izmaiņas šajā paziņojumā. Informācija par veiktajām izmaiņām tiks norādīta mūsu mājas lapā, kur būs pieejama arī aktuālā Politikas versija.

Forest Mentor regulāri pārskatīs un atjaunos šo politiku. Aktuālo versiju Forest Mentor publicē mājaslapā www.e-silva.lv.

Aktuālā versija izstrādāta 08.05.2020.