Loading...

Nekustamo īpašumu un cirsmu elektroniskās izsoles nolikums

Šis izsoles nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek rīkota meža cirsmu elektroniskās izsoles (turpmāk tekstā – izsole) interneta vietnē www.e-silva.lv (turpmāk tekstā – Vietne) un noteikts izsoles uzvarētājs (pircējs), ar kuru tiek slēgts nosolītās cirsmas pirkuma līgums.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Izsoles organizētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest Mentor Group" (reģistrācijas Nr.40103908547).

1.2. Objekta izsoles laiks – informācija norādīta Vietnē pie katra objekta.

1.3. Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu cenu. Solītājs izmanto izsoles Vietnes sistēmas piedāvāto minimālo izsoles soli vai norāda lielāku.

1.4. Komisijas maksa – maksa, ko izsoles uzvarētājs vienlaikus ar nosolītā objekta pirkuma maksu maksā Izsoles organizētājam par tā veiktajiem darbiem, kas saistīti ar meža cirsmu sagatavošanu pārdošanai izsolē.

1.5. Izsoles tiek izsludinātas un notiek Vietnē, kur par izsoles objektu izsoles dalībniekam norādīta šāda sākotnēja informācija:

  • izsolāmā objekta nosaukums, atrašanās vieta, cirsmu kopplatība, kopējā krāja, cirtes izpildes veidi;
  • izsolāmā objekta izsoles sākumcena (turpmāk - Sākumcena);
  • izsoles soļa (cenas paaugstinājums izsoles laikā) minimālais apmērs (minimālais izsoles solis);
  • izsoles termiņš.

1.6. Vietnē nepublicētie dokumenti izsoles pretendentiem tiek izsniegti pēc attiecīgā pretendenta pieprasījuma, nosūtot tos uz pretendenta norādīto e-pasta adresi vai izsniedzot personīgi.

1.7. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu. Izsoles komisijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem izsoles dalībnieku atstādināt no dalības izsolē vai pārtraukt un atcelt izsoli, ja tā konstatē vai tai rodas aizdomas par aizliegtas vienošanās esamību.

2. Pārdošanas nosacījumi

2.1. Vienlaikus ar Izsoles uzvarētāja paziņošanu tiek aprēķināta Komisijas maksa, kas tiek ieturēta no nosolītā objekta solītās gala cenas. Komisijas maksas samaksu Izsoles uzvarētājs veic saskaņā ar Izsoles organizētāja izsniegtu rēķinu, kas tiek izsniegts vienlaikus ar izsoles objekta pirkuma līguma noslēgšanu, kā arī ievērojot Nolikuma un pirms izsoles noslēgtā Līguma par dalību meža cirsmu elektroniskajās izsolēs noteikumus.

2.2. Nosolītā objekta pirkuma maksas samaksu izsoles uzvarētājs (pircējs) veic saskaņā ar izsoles objekta pirkuma līguma nosacījumiem, ievērojot Nolikuma un pirms izsoles noslēgtā Līguma par dalību meža cirsmu elektroniskajās izsolēs noteikumus.

2.3. Nosolītā objekta gala pirkuma maksa un Komisijas maksa tiek automātiski aprēķināta un uzrādīta izsoles uzvarētājam uzreiz pēc izsoles beigām.

2.4. Gadījumā, ja izsoles uzvarētājs kā izsoles objekta nosolītājs noteiktajā termiņā neparaksta nosolītā objekta pirkuma līgumu, objekta izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, izsoles dalībnieks zaudē tiesības slēgt nosolītā objekta pirkuma līgumu, kā arī maksā Izsoles organizētājam līgumsodu 20% apmērā no izsoles objekta nosolītās cenas.

2.5. Gadījumā, ja izsoles dalībnieks, pēc izsoles objekta nosolīšanas, izsoles objekta pirkuma līgumā noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu (objekta pirkuma maksu), noslēgtais pirkuma līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, izsoles dalībnieks zaudē tiesības prasīt pirkuma līguma izpildi, savukārt objekta izsole tiek uzskatīta par nenotikušu. Vienlaikus izsoles dalībnieks maksā Izsoles organizētājam līgumsodu 20% apmērā no izsoles objekta nosolītās cenas.

2.6. Gadījumā, ja izsoles dalībnieks, pēc izsoles objekta pirkuma līguma parakstīšanas Izsoles organizētāja izsniegtajā Komisijas maksas rēķinā noteiktajā kārtībā un termiņā neveic Komisijas maksas samaksu, tas maksā Izsoles organizētājam līgumsodu 20% apmērā no Komisijas maksas.

2.7. Līgumsodu samaksa neatbrīvo izsoles uzvarētāju no visu pielīgto
saistību pilnīgas izpildes, t.sk. Komisijas maksas samaksas pienākuma.

2.8. Izsoles uzvarētājs nav tiesīgs piedalīties citās izsolēs, ja noteiktajā termiņā nav noslēgts nosolītā objekta pirkuma līgums vai pirkuma līgumā noteiktajā termiņā izsoles dalībnieks nav samaksājis nosolīto cenu (objekta pirkuma maksu) un/vai pilnība vai daļēji nav izpildījis jebkuras ar nosolītā objekta pirkuma līgumu pielīgtās saistības un/vai nav veicis Komisijas maksas samaksu.

3. Izsoles dalībnieki un reģistrācija

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai juridiska persona, kura Līgumā noteiktajā kārtībā reģistrējusies Vietnē. Par izsoles dalībnieku nevar būt ārzonā reģistrēta juridiskā persona.

3.2. Izsoles dalībnieka pārstāvis reģistrējoties Vietnē ir tiesīgs piedalīties jebkurā izsolē.

3.3. Izsoles dalībnieka pārstāvju piekļuves tiesības Vietnei var tik anulētas (bloķētas) šādos gadījumos:

3.3.1. Izsoles organizētājam ir pamats uzskatīt, ka izsoles dalībnieks ir maksātnespējīgs vai tā maksātspēja ir ierobežota;

3.3.2. Izsoles dalībnieks nav iesniedzis izsoles organizētajam visus nepieciešamos dokumentus un/vai nav samaksājis Drošības naudu un/vai sniedzis nepatiesu informāciju;

3.3.3. Izsoles organizētājs konstatē vai tam rodas pamatotas aizdomas, ka izsoles dalībnieks veic tādas darbības, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātu un/vai norisi;

3.3.4. Izsoles dalībnieks kādā no iepriekšējām izsolēm nav ievērojis izsoles Nolikumu un/vai izsoles dalībnieks pilnīgi vai daļēji nav izpildījis ar iepriekš nosolīto objektu pirkuma līgumu pielīgtās saistība.

4. Izsoles norise

4.1. Vietnes sistēma reģistrē katra dalībnieka piedāvāto cenu (izdarīto solījumu). Izsoles dalībniekam ir pieejama informācija par pēdējo veikto solījumu (aktuālā solītā cena). Dalībnieki līdz izsoles laika beigām pakāpeniski par izsoles soli palielina izsoles objekta cenu. Ja pēdējā izsoles minūtē tiek veikts izsoles solis, tad izsoles laiks tiek automātiski pagarināts par vienu minūti.

4.2. Pēc objekta izsoles termiņa beigām Vietnes sistēma automātiski slēdz solīšanas iespēju un paziņo par izsoles rezultātu (objekts ir vai nav nosolīts).

4.3. Izsoles gaita tiek protokolēta.

4.4. Izsoles organizētājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izsoles dalībniekam liegt piedalīties izsolē (t.sk. pārtraukt tā dalību izsolē).

4.5. Izsoles gaitā radušās neskaidrības, kuras nereglamentē izsoles kārtība, izsoles organizators izskata un pieņem lēmumu līdz izsoles beigām.

4.6. Tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks, piedaloties izsolē, pilnībā apzinās un ir iepazinies ar izsoles objekta faktisko stāvokli dabā, kā arī ar visu nepieciešamo dokumentāciju, kas attiecas uz izsoli, izsoles objektu, izsoles objekta pirkuma maksas un Komisijas maksas aprēķina un samaksas kārtību, kā arī izsoles objekta pirkuma līguma izpildes kārtību.

4.7. Pēc izsoles objekta nosolīšanas izsoles uzvarētājs saņem elektronisku paziņojumu, kas apstiprina objekta nosolīšanas faktu. Izsoles uzvarētājs ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas Izsoles dalībniekam Nolikumā noteiktajā kārtībā noslēdz attiecīgu nosolītā objekta pirkuma līgumu, kas iepriekš nosūtīts uz izsoles uzvarētāja norādīto e-pastu. Pirkuma līgumu puses paraksta elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) vai klātienē.

4.8. Nosolītais objekts tiek nodots pircēja īpašumā, lietojumā un valdījumā ne vēlāk kā pēc nosolītā objekta pirkuma līguma parakstīšanas un pirkuma maksas samaksas.

4.9. Izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja:

  • ja tiek konstatēta aizliegta vienošanās izsoles dalībnieku starpā, t.sk. bijusi noruna atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē;
  • sakaru traucējumu dēļ un/vai citu no izsoles organizētāja neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu rezultātā izsole tikusi pārtraukta.